В съвременното общество централен въпрос е развитието на селските общности и доколко земеделските и занаятчийските дейности са достатъчни, за да бъдат те перспективни предимно за младите, както и да бъдат задържани и дори обърнати процесите на застаряване и депопулация на тези райони. Въпрос, свързан с това, е и дали земеделската дейност подобрява природата и създава стойност или само използва нейните ресурси. Именно в социалното земеделие се поставя и допълнителна добавена стойност - културният аспект, който осъществява връзката между „изхранването“ наравно със задоволяване на нематериалните нужди на човешкия живот. Тази идея е много важна за включващото фермерство, защото тя подчертава как социалната задача на земеделието/занаятчийството отива далеч отвъд производството на зеленчуци, плодове, мляко и месо и други стоки и блага. Хората също имат нужда от „подхранване“ на смислената работа и пълноценния живот.  
Ръководни принципи на включващото фермерство  
Целта на социалното или включващото фермерство е да се създаде обучителна и работна среда, която да дава възможност на хората със специални или ограничени възможности да се включват в смислени практически дейности. Всеки има нужда се изяви и всеки трябва да бъде в състояние да допринесе за създаването на стойност.  
През 2004 г. е създадена Европейската работна група “Фермерство за здраве”, която дава възможност и стимул за развитие на „селското стопанство“ все в посока, която да допринася както за здравето на хората, така и за природата, където се интегрират социални цели, развива се културният ландшафт и се запазва биологичното разнообразие. Открито е, че работата със земята, посевите и животните може да бъде стимулираща, полезна и лечебна за хората, нуждаещи се от грижи, или за такива с много специфични способности. Социалното фермерство има салутогенетичен ефект, т.е. който не само предпазва от заболяване, но насърчава здравето. Работата във фермата създава смисъл, чрез поддържане на екологични стандарти, работа с естествени и живи организми, усвояване на стари занаяти, където все още основна част се извършва чрез ръчен труд, където е ясно какви материали и вещества трябва да бъдат използвани и какви семена трябва да бъдат засети, е една много добра основа за смислена, полезна и лечебна работа. Това предлага много амбициозни възможности, за разкриване у децата и младежите на място, към което да принадлежат, а съществуващият ред на работното място, безопасността и чистотата могат директно да бъдат преживяни като необходимост. Цялостният обхват на работа в селските райони може да подкрепи и възстанови вътрешния ритъм и реда, от които понякога са лишени хората с интелектуални затруднения.  
От интеграция към включване 
 Докато „интеграция“ означава създаване на място в обществото за хората с увреждания, “включване” означава, че хората с увреждания са просто членове на обществото с пълни права и задължения и пълна свобода да вземат решения за собствения си живот. Няма грижещи се или социални органи, които контролират делата на хората с увреждания, а главно самите хора с увреждания го правят. Когато се изискват насоки и подкрепа, това може да стане само на фона на правото на самоопределение и вземането на решения. Наред с участието, до което това води, има и съпътстващ „принос“, защото всеки човек може да даде нещо за добруването на цялото.  
Фермата като място за учене  
1. Социалната и включваща ферма предлага възможности за обучение на деца и младежи с проблеми в развитието, свързани с усвояването на практически умения по естествознание и природни науки - през астрономия, биология, география и геология, етноботаника, както и развиване на професионални агрономически умения, свързани с производството и преработката на храна.  
2. Във включващата ферма освен това се предоставя възможност за обучение от социални работници, учители, експерти (психолози, терапевти) за подкрепа на хората с увреждания в работилниците.  
 
Какво се случва в настоящия етап  
Социалната и включваща ферма функционира като вече една година регулярно се провеждат обучителни лагери за деца и младежи от 8-14 г. по време на ученическите ваканции, както и срещи между групи родители-деца. Основната цел на този етап е разбиране необходимостта от практически генерирани знания и умения, информираност и приемане на различните деца/младежи и формиране на общност от съмишленици. 
 Целите ни се развиват по две паралелни пътеки - от една страна съществува стремежът за разширяване на площите със зеленчукови и овощни градини, с цел да може да се пристъпи към завършване на цикъла от производство на суровина до преработката и пласирането на пазара, а от друга страна е насоката за развитие на обучителния модул - развиване на база за провеждане на обучения и работилници, създаване на методически ръководства за съставяне на обучителните модули, вътрешни обучения на екипа между експерти, учители и психолози и терапевти.  
Сдружението стартира като родителска инициатива, породена от въпроси свързани с формиране и овладяването на социални умения в процеса на израстване на деца и младежи с трудности в развитието, създаване на живот във включваща общност, придобиване на практическа подготовка и прилагане и надграждане на академични знания и първи стъпки към професионална реализаци. Постепенно площите се увеличиват и земята, с която в настоящия етап разполагаме е 20 дка земеделска земя, като 4 дка от нея ще се използува за биоградина, предвидена за обученията, а в останалите площи се отглеждат трайни насаждения, които чрез реализиране на продукцията спомагат за издръжката на този етап. Работата по засяването и отглеждането на културите вече се реализира за трета година, като основно се експериментира с отглеждане на стари и редки сортове зеленчуци, които са трудно податливи на механизирана обработка и човешкият фактор е от съществено значение.  
По време на обучителните срещи децата и младежите се запознават с основните етапи при залагането на екологичната продукция в демонстрационното поле. Участват в практически задачи под формата на био-игри - разпознаване на семена и растения, събиране на хербарии с билки, културни растения и плевелни диви растения, умения за работа с географска карта, основи на почвознанието, обработката и съхранението на почвата, използване на билкови настойки, мулчиране, правилно оползотворяване на водните ресурси и съчетаване на растителни видове с цел растителна защита и подпомагане на растежа на културите. В процес на създаване на обучителна метеорологическа станция за нуждите на агроклиматологията, създаване на умения за правилна преценка на климатичните състояния, изготвяне на метеорологична прогноза и включването им в работния процес и превенция на определени земеделски практики.  
С цел създаване на социални умения стремежът е чрез екип от психолози и терапевти да се съчетае екипна работа, ролеви игри и психомоторни игри, използващи материали от земеделската практика - състезания с бутане на работни колички, изкопаване на най-широката, най-дълбоката дупка за засаждане, насърчаване на задълбочено осмисляне на заобикалящите ни процеси и явления - инсталиране на метеорологична станция - уреди за измерване на основните климатични компоненти и въвеждане в науката агрометеорология, чрез инсталиране на преносим телескоп - вечерни наблюдения и задълбочаване на познанията ни за света - наблюденията на 
астрономическите обекти са възможни единствено чрез проекти извън класна стая. Освен запознаване с науката стремежът ни е преживяванията да бъдат съпътствани и с артистични занимания - с тази мисъл поддържаме контакти с арт-центърът със скулптурно ателие в селото, запознаване с работа с каменоделски практики, създаване на сензорна и музикална пътека.   
Къде искаме да отиде нашата организация?  
Цялата гама от услуги е обект на постоянна промяна и трансформация. Хората се променят, възникват нови потребности (например чрез развитие на участващите хора, технически и законови промени, болести и т.н.), натрупва се опит, получават се нови знания. Поради тази причина, ще се стремим към непрекъснат мониторинг на развитието от една страна и поддържане на готовност за подновяване като „управлението на промените“ са важни задачи за управлението ни.  
Основната цел остава, като тя е интеграция на социалното фермерство чрез създаване на мрежа в региона, развитието на нови икономически форми чрез поемане на отговорност от страна на потребителите (като напр. чрез концепцията за фермерската солидарност), кооперирането с потенциалните поддръжници от региона. 
Публикувано
May 7, 2019
Автор
admin
Членство
Free