Мисия и цели

Сдружението е учредено с цел да инициира и подпомага създаването на социални и обучителни ферми за деца и младежи с трудности в развитието.

 

Oснови на включващото и социално земеделие

В съвременното общество централен въпрос е развитието на селските общности и доколко земеделските и занаятчийските дейности са достатъчни, за да бъдат те перспективни предимно за младите хора, както и да бъдат задържани и дори обърнати процесите на застаряване и депопулация на тези райони. Въпрос, свързан с това, е и дали земеделската дейност подобрява природата и затова създава стойност или само използва нейните ресурси. Именно в социалното земеделие се създава и допълнителна добавена стойност - културния аспект, който осъществява връзката между „изхранването“ наравно със задоволяване на нематериалните нужди на човешкия живот. Тази идея е много важна за включващото фермерство, защото тя подчертава как социалната задача на земеделието/занаятчийството отива далеч отвъд производството на зеленчуци, плодове, мляко и месо и други стоки и блага. Хората също имат нужда от „подхранване“ на смислената работа и пълноценния живот.

Така формулирани целите на сдружението са:

  1. Създаване на умения за независим живот на деца и младежи с трудности в развитието и лица с увреждания.
  2. Подпомагане включването на разширения семеен кръг чрез организиране на свободното време и семейни лагери
  3. Създаване на временна защитена среда, с цел повишаване на собствените компетенции, поставяне и постигане на собствени цели и собствена биография.
  4. Повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания и възможните им за реализиране на пазара на труда.
  5. Създаване на предпоставки за включващи работни места на маргинализирани групи от обществото в земеделски стопанства и занаятчийско производство.
  6. Създаване на мрежа и коопериране на отделните социални и включващи ферми и разпространяване на произвежданата продукция.