За нас

От интеграция към включване

Изискването за „включване”, базирано на Конвенцията на ООН от 2006 г. относно правата на хората с увреждания, носи нов импулс за развитие на социалното фермерство. Това изисква промяна на гледната точка: докато „интеграция“ означава създаване на място в обществото, „включване” означава, че те са просто членове на обществото с пълни права и задължения и пълна свобода да вземат решения за собствения си живот.

Няма грижещи се или социални органи, които контролират делата им, а главно самите хора с увреждания го правят. Когато се изискват насоки и подкрепа, това може да стане само на фона на правото на самоопределение и вземането на решения. Наред с участието, до което това води, има и съпътстващ „принос“, защото всеки човек може да даде нещо за добруването на цялото.

Екип

Най-ценният ресурс на организацията е екипът. Това са хора, които притежават различни умения и са съпричастни към общата цел.

Сдружението Софера се ръководи от Управителен съвет, който се назначава с мандат на управление от 5 години. Управителният съвет избира за периода на своето управление председател, който представлява Сдружението и организира неговите дейности.

Въпреки че има ръководни органи, Сдружението е изградено на принципа на самоуправлението, като всеки е включен според своите дълбоки потребности и импулси за действие, водещи към общ път и общи цели.

 

 

Ирина Папаро е завършила специалност география в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", от които четири семестъра по програма за обмен с Вестфалския Университет Мюнстер, Германия и е специализирала в докторантската програма също и към Унивесритета в Залцбург, Австрия, Лайбниц Инситут за регионални изследвания в Лайпциг, Германия като сферата на интереси от 2001 г. са свързани със Социалната грография и пространствените взаимоотношения между център и периферия, селски и градски общности. След придобиване на педагогическата квалификация като учител по география в гимназален етап в 22-ро училище в София, преподава в 142-ро училище, както и география на немски език в частни училища в София. От 2020 г. придобива квалификация магистър-агроном към Лесотехническия Университет в София със специалност Трайни-насаждения и градинарство, като представя опита от биологично и биодинамично отглеждане на поликултурни насаждения и гори-градини в условията на Средиземноморска зона. Изследователските интереси включват Агроеколия и Социално земеделие, които са представени в редици конференции.

Анна Иванова е завършила бакалавър Психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“, магистратура по Детско-юношеска и предучилищна психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и има следдипломна квалификация за учител. От 2015 г. се обучава по метода на Позитивната психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България. Като специалист Анна вярва, че развитието и професионалното обогатяване не приключват с придобиването на диплома и сертификати. Ето защо продължава да развива своите умения, като посещава различни семинари, обучения и конференции свързани с детското развитие. По думите на Анна нейната професия изисква много, но се получава двойно повече в замяна. Благодарение на работата си с деца тя съхранява за по-дълго детето в себе си. Това според нея я  прави по-добър и истински човек и по-ефективен специалист.

Стефан Валюков е магистър ерготерапевт към Медицински университет София 2013 г. с допълнителна квалификация сензорна интеграция (Generis sensory integration GSI). Преминал е обучения по сензорна интеграция към Мюнхенския Детски център (Kinderzentrum Muenchen) и Assessment preschool children report при Maude le Roux за изготвяне на  пълна оценка за установяване на дефицити в предучилищна възраст. Съществено обучение, което прилага като методология в работата си с децата е подтискането на примитивни рефлекси MNRI Dynamic and Postural Reflex Integration. Освен това използва в работата си терапевтични практики като TLP The Listening Program - програма за слухова преработка. Интересите му са насочени към сензорно-моторното развитие в детска възраст, като освен индивидуална работа провежда групови занимания, които изискват собствена динамика. Насоките са да бъде съставена индивидуална консултация за всяка една от тези стъпки за овладяване на сензорните дефицити, планиране и организация до създаване на възможности за включване в групови занимания целите, с цел реално включване в смислово-мотивиращи дейности с практическа насоченост, който примерно в медицинския, ориентиран към дефектите подход, се губи.

Мариана Гевурова - експерт - социално предприемачество

Почетен член 

Д-р Катя Цветкова е работила като научен сътрудник в Института по астрономия към Българска академия на науките. Има повече от 130 публикации по теми като изследвания на променливи звезди, създаване на бази от астрономически данни, архивиране и дигитализация на астрономически фотографически наблюдения чрез методите на интердисциплинарната наука астроинформатика, история на астрономията, връзката между наука и религия. След пенсионирането си през 2010 г. д-р Цветкова продължава своята астрономическа дейност с участие в различни интердисциплинарни международни проекти и конференции, обучение на млади учени и деца. Връзката между натрупания житейски опит  и знания на определен етап от живота, от една страна, и желанието да се предадат на идващото поколение, от друга страна, са причината д-р Цветкова през последните няколко години да направи приоритетна дейността си в обучение и контакти с млади хора, както и с деца с проблеми в развитието. В основата на тази дейност е, че трудът (особено трудът сред природата) може да бъде основен движещ фактор в живота и необходимите социални контакти на тези деца. Опитът като любител-градинар доведе до идеята за създаването на Сдружение Софера - ферма, където децата биха могли да се обучават и трудят едновременно. Разбира се, че осъществяването на такава идея зависи много от екипа от специалисти и хора с ентусиазъм, с какъвто екип разполага Софера.

Партньори 

 

Арт-център Илинденци с председател Иван Русев Арт център Илинденци (artcenterilindentci.com)

 

Родителска инициатива

Наред със специалистите и терапевтите Сдружението възниква като родителска инициатива. Учредяващ импулс беше стойността на индивидуалния живот на деца и младежи с трудности, които могат да получат шанс за разгръщане на тяхната личност и за развитие на техните способности. Ориентацията към духовната индивидуалност включва в себе си дълбоко уважение и зачитане на личността на отделния човек. Убедени от вътрешната потребност и личната активност на децата и младежите, като спонтанна радост от изследването и опознаването, ученето и действието чрез целенасочени срещи, във включващата и обучителна ферма се стремим интуитивно да отговорим на индивидуалните потребности. Природно-педагогическите действия не следват изучената буква, а се развиват от предугадената ситуация, като специалистите въздействат със своето знание индивидуално и интуитивно, подобно на хората на изкуството.

Чрез приложими в практиката дейности и чрез смислен труд се задействат собствената потребност от изява, самоформиращите сили на детето и стремежът към създаване на собствена биография.