Психомоторика и сензорен тренинг сред природата

Психомоториката  представлява обучителен и терапевтичен подход, който разглежда връзката между психиката и движението/моторното планиране и се практикува като метод за подкрепа на детското развитие, превенция и терапия, който има за цел да подпомогне психологическото съзряване на детето, свързан е с развитието в ранното детство и интегрира невромоторно, сензомоторно, психомоторно и социомоторно развитие.

Методът предлага холистичен поглед върху детето (тяло и ум) и работи през разгадаване на психичния му свят, а също така се стреми към изгфраждане на фини и груби моторни способности, координация и баланс, разбиране за време и пространство, възприятие, внимание, взаимодействие с материалите и средата, разпознаване на стимулите и др. В превантивна посока чрез психомоториката се задейства справяне и отработване на справянето с гневни импулси, намаляване на тревожността, потискане на пасивността, засилване на вниманието към другите, подобряване на социалната компетентност, разбиране на емоциите; поемане на отговорност, емпатия и способност за поставяне на мястото на другия.

Сензорният тренинг е с времетраене два часа, като се преминава през различни станции по специално обозначен маршрут -  децата получават карта, която допълват сами, откривайки загадките от съответните станции според интересите си. Той може да бъде:

Слухова преработка - Аз чувам това, което ти не чуваш - разпознаване на шумове от природата чрез игра на асоциации. Телефон на дърветата.

Зрителна преработка  - Да се слея със заобикалящата среда. Изследване на местообитания на растения и животни в различния хабитат - градина, ливада, гора и в близост до реката. Различните цветове в природата.

Ботаническа разходка - разпознаване на културни и диворастящи растителни видове. Взимане на отпечатъци от кората на дърветата. 

Тактилна преработка -  Откриване и разпознаване на следи на животни и взимане на гипсов отпечатък. Сензорна пътека за боси крачета.